Archive of ‘Artiklar’ category

EU bör som arbetsgivare gå före i kampen mot barnsexhandeln

Sexuellt utnyttjande av barn är ett vedervärdigt fenomen av stor omfattning, både i vårt land och internationellt. Vi tycker att EU bör agera föredöme som arbetsgivare och aktivt arbeta för en nolltolerans mot barnsexhandel skriver Désirée Pethrus, Kristdemokratisk riksdagsledamot och kandidat till Europaparlamentet, tillsammans med Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande och Europaparlamentskandidat.

Enligt FN bedöms i dag barnsexhandeln vara den tredje mest lönsamma brottsindustrin, efter narkotika- och vapensmuggling. Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har medfört att övergreppen på senare tid tagit sig nya, och mer kommersiella uttryck. Via internet sprids bilder och filmer som dokumenterar övergrepp på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Europaparlamentet som stiftar lagar och arbetar nationsöverskridande bör därför på allvar ta tag i frågan om barnsexhandel.

I Europa köps och säljs barn för sexuell exploatering varje dag. Efterfrågan på internetsidor med övergreppsdokumentation är stor. Att på olika sätt verka för att stoppa dessa övergrepp måste naturligtvis även framöver prioriteras av polisen i dess nationsöverskridande arbete. EU kan som arbetsgivare spela en betydligt större roll på detta område, dels genom förebyggande arbete och tydliga riktlinjer för sina anställda, dels genom direkta insatser för att förhindra att anställda kan begå övergrepp från arbetsplatsen eller på tjänsteresor.

Vi föreslår att Europeiska Unionen antar strikta riktlinjer för sina anställda när det gäller internetanvändande och resor i tjänsten. Genom en resepolicy kan arbetsgivare exempelvis aktivt välja hotell och konferensanläggningar som är delaktiga i kampen mot barnsexhandel. Organisationen ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in children for sexual purposes) har utarbetat en policy som innebär att arbetsgivare bara samarbetar med reseföretag som är delaktiga i resekoalitionen mot barnsexhandel. En internetpolicy som tydligt markerar mot barnpornografi på företagets datorer och blockering av bilder på internet har samma signalvärde.

Utöver detta vill vi att EU aktivt spårar och polisanmäler förekomsten av övergreppsmaterial mot barn i sina datasystem. I dag finns olika programvaror som likt antivirusprogram söker av datorer efter lagrat material eller spår av känd övergreppsdokumentation. Varje gång någon tittar på ett foto eller en video föreställande ett övergrepp är det att betrakta som ett nytt övergrepp mot brottsoffret. Den insikten borde föranleda ett hårdare arbete mot konsumenter av övergreppsdokumentation. Europeiska Unionen kan som arbetsgivare agera som föredöme och aktivt verka för en nolltolerans mot barnsexhandel. För oss är det en viktig del av vuxenvärldens gemensamma ansvar mot våra barn.

När det gäller att skydda barn mot sexuell handel vill vi även att EU ska verka för att deras medlemsländer undersöker möjligheterna att anta barnkonventionen som nationell lag. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den slår fast att alla barn – oavsett bakgrund – har rätt att behandlas med respekt och får göra sin röst hörd.   Barnkonventionen skulle som nationell lag kunna utgöra ett skydd för barn mot sexuell exploatering och handel.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) och Europaparlamentskandidat Stockholm,

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Ordförande KDK och Europaparlamentskandidat (KD) Sörmland

För ytterligare information kontakta:
Désirée Pethrus
Riksdagsledamot Kristdemokraterna
Mobil: 070-394 15 33

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Mobil: 076-5272562

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Mobil: 076-5272560

 

Nya Kvinnokraft ute nu!

Läs om vår nya gröna jämställdhetspolitik i en hållbar förpackning. Exklusiva intervjuer med Nina Ekelund, nominerad till priset Hållbart Ledarskap och Linnea Sundblad från miljödepartementet. The Pollutor pays – och förorenaren är oftast en man. Kvinnors missbruk visar på socialt ohållbara mönster i samhället. Nu skapar vi en socialt och ekonomiskt hållbar jämställdhet i arbetslivet. Läs här

Hållbara städer: en lokal fråga i världsklass

Rörelsen från landsbygden in till städerna är global. Inom några årtionden beräknas 80 procent av världens nio miljarder invånare bo i städer. Urbaniseringen medför stora risker som att odlingsmark går förlorad och att ökad trafik leder till luftföroreningar.

asfwebblogoVi har intervjuat Ingrid Svenkvist, arkitekt och ordförande för Arkitekter utan gränser, om de stora utmaningarna för svenska städer när det gäller hållbarhet och jämställdhet. Arkitekter utan gränser är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling över hela världen:

Hur ser jämställdhetsperspektivet ut när hållbara städer ska utformas i Sverige?Frågan har skiftat från jämställdhet till rättviseaspekter för olika sociala grupper. Jämställdhetsfrågan är mer som en del av helheten, men belyses ej på samma sätt som innan. Man pratar mycket om social hållbarhet utan att alltid definiera vad det innebär, men däri ligger också trygghetsaspekter som ju tidigare varit en stor fråga för jämställdheten.

Vilka utmaningar gäller för att göra svenska städer hållbara? Många! När det gäller de ekologiska aspekterna måste vi hitta ersättning till fossila bränslen. Både för transport, uppvärmning, tillverkning och matproduktion. Matfrågan blir bara större och större. Det blir viktigare att ha en lokal basförsörjning nära staden. Städer blir mer segregerade, vissa grupper trängs ut ur centrum. Inte bara boende utan även näringsidkare, konsumenter. Hur kan vi motverka detta? Städer som växer har lättare att uppdatera system, men de krympande städerna har mindre möjlighet att investera i hållbarhet. Därför är det lättare att ställa om i en högkonjunktur än en lågkonjunktur. Lättare i en tillväxtregion än i en urfolkningsbygd.

Hur ser en hållbar stad ut för kvinnor? Jag vill inte ta ut en speciell grupp, hållbarhetskonceptet handlar om att hela samhället skall vara hållbart, alla alla grupper ska ha samma möjligheter. En hållbar stad är en stad där resurser används på ett ekonomiskt och rättvist sätt. Där alla som bor där har en möjlighet att påverka sin miljö.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har följande politiska åtgärdsförslag:

  • att kvinnors synpunkter tas tillvara vid byggnation och omstrukturering av bostadsområden
  • att kollektiva transportmedel utvecklas med flera målgrupper i åtanke
  • att skapa tydliga trygghetslösningar för kollektivtrafiken kvälls – och nattetid så fler kvinnor vågar åka
  • att forskning kring boende i högre utsträckning tar hänsyn till såväl män som kvinnor
  • att införa ett skattefritt bosparande på upp till ett halvt basbelopp per år fram till 30 års ålder

tai iwin