Kvinnokraft nr 1 2014 är ute

I det här numret av kvinnokraft fokuserar vi på valet till Europaparlamentet.

Andra frågor vi tar upp är hur en kopp te kan motverka utanförskap. Krönikan och information från kansliet finns naturligtvis också med. Utöver det hittar Ni i tidningen inbjudan till årskonferensen i Växjö. Anmäl Er! Ju fler som kommer desto roligare blir det. Tillsammans kan vi då utforma en konstruktiv politik. På tal om att ha roligt så kan Ni även läsa om förbundets QUL-utbildning. Roligt kommer vi också ha på partiets kommun- och landstingsdagar i Göteborg då Kristdemokraterna kommer fira 50 år.

Välkomna följa länken och läsa detta nr!

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet kräver nolltolerans för våld mot kvinnor

Pressmeddelande 25 mars 2014

De senaste dagarna har problemet med våld mot kvinnor som sker i nära relationer lyfts fram. Regeringen har givit Carin Götblad i uppgift att utreda frågan. Vi i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet gläds åt utredningen eftersom vi har arbeta länge med frågan. Våra erfarenheter är att våldet i nära relationer drabbar alla inblandade, även eventuella barn, och att det behövs en nolltolerans för våld mot kvinnor.

I går visades programmet ”Mäns våld mot kvinnor” som ytterligare pekar på behovet av ett totalförbud för våld mot kvinnor. Det är tusentals kvinnor i Sverige som dagligen utsätts för hot och våld. Våldet utförs dessutom ofta av någon som kvinnan har eller har haft en närstående relation med.

Vi kan inte acceptera att det 2014 finns kvinnor som lever i konstant rädsla för att bli misshandlade av någon de har eller har haft en nära relation med. Ett införande av nolltolerans ser vi som en signal från samhället att våld mot kvinnor inte under några omständigheter kan accepteras.

Nolltolerans för våld mot kvinnor innebär att samhället tar problematiken på allvar och uppmärksammar barnen som tvingats se sin mamma bli slagen. Männen som slår behöver också stöd så att de kan sluta misshandla. Det är helt oacceptabelt att män som åkt fast inte får vård och fortsätter misshandla. Problemet med våld mot kvinnor påverkar hela samhället och någonting behöver göras nu. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill därför börja med att införa en nolltolerans för våld mot kvinnor.

För ytterligare information:

Maria Fälth
Förbundsordförande
08-7232562

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
08-7232560

 

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Pressmeddelande
6 februari 2014

6 februari är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning Kristdemokraternas kvinnoförbund uppmärksammar idag att det är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Vi gör det eftersom kvinnlig könsstympning är en mycket allvarlig kränkning av kvinnans mänskliga rättigheter.

-Det är en tradition som medför stora hälsorisker för kvinnor och flickor. Den kan i vissa fall ha en dödlig utgång. De som utsätts för könsstympning traumatiseras ofta svårt och får men för livet. Vi tycker därför det är viktigt att idag uppmärksamma detta världsomspännande problem, säger kristdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Maria Fälth.

Många kvinnor har också dött till följd av könsstympning. Kristdemokraternas kvinnoförbund vill därför denna dag uttala sitt stöd för det som görs för att förhindra kvinnlig könsstympning. Kommissionen och europeiska utrikestjänsten har t ex. förbundit sig att genom bilateral och multilateral dialog verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning i hela världen. Det är ett arbete som är nödvändigt anser kristdemokratiska kvinnoförbundet. Kommissionen har också lovat att främja mer forskning om antalet kvinnor och flickor i riskzonen. Kristdemokratiska kvinnoförbundet gläds över detta, men hoppas att ytterligare initiativ tas till att avskaffa kvinnlig könsstympning. – De här exemplen på krafter och förslag för att avskaffa kvinnlig könsstympning hoppas vi kan uppmuntra till fler positiva initiativ,  fortsätter Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth
Förbundsordförande
tel. 076-5272562

Ewa-Marie Ås 
Politisk sekreterare
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
tel. 08-723 25 60

 

Vår rapport om kvinnor, missbruk och beroende

Nu har vi släppt vår rapport om kvinnor i missbruk i rapporten kan du läsa om 21 förslag på åtgärder avseende missbruks- och beroendevård.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ser att en modern behandling fokuserar på mänskliga resurser och förmågor istället för på utsatthet. Hållbar utveckling, väl inbyggd i samhällssystemet och som beaktar kvinnors och mäns särskilda behov utgör kraftfull prevention. Genom att uppmuntra tid för barnen och jämställdhet i hemmet bygger vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle, även för nästkommande generationer. Även forskning på äldre missbrukande kvinnor behöver uppmuntras.

Läs vår rapport här

Psst…Maria Fälth har en fråga till Dig!

097

 

HAR DU PASSION FÖR POLITIKEN?

 

 

Då är Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ett förbund för Dig. Vi är Sveriges bästa kvinnoförbund med den mest moderna jämställdhetspolitiken. För oss står kvinnors förmågor i centrum. Vi beaktar kvinnors specifika behov. Därigenom skapar vi en långsiktigt hållbar politik som gör oss unika.

Är du 30 + , småbarnsmamma och mitt uppe i karriären? Vår politik är gjord för Dig. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill skapa ett hållbart livspussel som även främjar nästkommande generationer. Barn, familj och karriär går att kombinera – med hälsan i behåll, hela livet ut.

Vi vill till exempel att kvinnor gravida i nionde månaden ska kunna ta ut graviditetspeng. Istället för att förespråka hets och stress under småbarnsåren vill vi införa 100 barndagar för varje förälder att ta ut medan barnen är 1-3 år. Detta kraftfulla politiska förslag har bland annat uppmärksammats av TCO som en bidragande struktur för att skapa ett jämställt arbetsliv.

Är du ung, äldre eller har invandrarbakgrund? Du är så viktig för oss. Vi arbetar för att främja era resurser och talanger, inte minst på arbetsmarknaden. Arbete mot hedersbrott är en prioriterad fråga hos oss.

Offerkoftor slänger vi all världens väg. Kvinnors passion är vår utgångspunkt. En ekonomisk kris inom EU ställer höga krav på politisk förmåga. I somras höll vårt europanätverk EPP Women sommarakademi i Rom på tema kvinnors entreprenörskap, en hjärtefråga för oss (det var vi som föreslog ämnet). Vi vänder upp och ned på perspektiven. I höst fortsätter förhandlingarna vid en kongress i Warsawa, arrangerad under paraplyet EWA (European Women’s Association).

Vi säger nej till Jantelagen. Detta innebär att vi tror att allt är möjligt för kvinnor. Med vår politik kommer vi att uppnå jämställda löner. Vi uppmuntrar och stödjer kvinnor och inspireras av dem som är skickliga och framgångsrika. Vi vet att det finns plats för allas talanger och förmågor. Därför vill vi att fler blir politiskt aktiva inom Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Kom med och forma framtidens jämställdhetspolitik, den bästa i landet. Du behövs. Bli medlem idag.

MARIA FÄLTH, förbundsordförande

 

Debatt i Expressen 16/9: Förbjud tvångsgifte av barn i Sverige

Häromdagen kunde vi läsa om en åttaårig flicka i Jemen som dött av sviterna från sin bröllopsnatt. Det behövs inte mycket fantasi för att förstå de fasor och smärtor flickan utstått. Händelsen aktualiserar behovet av en lag som skyddar mot barn- och tvångsäktenskap i vårt eget land. Läs hela debattartikeln signerad Maria Fälth, förbundsordförande, i Expressen här.

Debatt i Kristdemokraten 12/9: Vi måste börja lyssna på barnmorskorna

Sommarens extraordinära situation på Region Skånes förlossningsavdelningar ska nu utredas. På Femklöverns initiativ ska en kartläggning göras och data analyseras. Inför detta viktiga arbete vill Kristdemokratiska Kvinnoförbundet uppmärksamma vikten av att utredningen beaktar barnmorskornas arbetssituation – och att yrkesgruppen leder utformningen av en hållbar förlossningsvård.

En helt ny studie visar hur stora brister i arbetsmiljön på ett alarmerande sätt påverkar barnmorskors hälsa. Fler än en tredjedel av de tillfrågade barnmorskorna rapporterar någon form av utbrändhet. En av tre barnmorskor har funderat på att lämna sitt yrke. De vanligaste orsakerna är personalbrist, brist på materiella resurser och en känsla av maktlöshet i den egna arbetssituationen.

Anställningsstopp och en snål budget har av Socialdemokraterna och andra kritiker angivits som skäl till krisen i Region Skånes förlossningsvård (M, KD, FP, C, MP). Vi tror inte att det är så enkelt. Istället välkomnar vi den utredning som snart kommer att påbörjas och som kommer att undersöka förlossningsvården som arbetsplats, bland annat genom en kartläggning av arbetsbelastningen under ett år. Faktorer som schemaläggning, semesterplanering, resursanvändning och personalbehov kommer likväl analyseras. Men för att resultaten ska kunna bidra till en förbättrad förlossningsvård behöver rätt personer komma till tals och vägleda.

För att gravida mammor och stödjande pappor ska få en god förlossningsvård är det inte bara viktigt att en plats för födandet garanteras. Precis lika viktigt är det att barnmorskan som servar dem kan ge allt av sin profession under förlossningen. Drägliga arbetsförhållanden och god hälsa är viktiga faktorer. Vi anser därför att barnmorskors åsikter måste ges ett betydande utrymme i utredningen.

Oro och stress präglar idag Region Skånes förlossningsvård. Gravida kvinnor, läkare och vårdpersonal vittnar alla om en vårdsituation som behöver tas på största allvar. Vi menar att barnmorskorna utgör huvudaktörer och därför ska ges största möjliga gehör. Utredningen bör därför tillsätta en referensgrupp med barnmorskor. Det är en fråga för patientsäkerheten.

MARIA FÄLTH,
Förbundsordförande

AASE JÖNSSON,
Ordförande Region Skåne
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Welcome to Sweden, president Obama

Press release

2013-09-04

We are the Christian Democratic Party Women’s Association. Your visit is an honour to us. Warm welcome to our country.

We work for gender equality on a national as well as an international level and we would like to highlight some key areas that we find especially important today:

Peace in Syria. Let us find a peaceful solution in Syria through inclusive peace talks rather than military invention. The consequences of military intervention are suffering of civilians. Let us choose peace over violence.

Peace in DR Congo. Rape and sexual violence have become the norm in this country. Women must be involved in all peace negotiations. The implementation of resolution 1325 is crucial for building a sustainable peace in this area.

A sustainable agenda post 2015. Time is running out. Through radical political will the world can redirect to a sustainable development, social, economical and environmental. Gender equality has to permeate all political decisions. Please let us act, together, now.

For further information:

MARIA FÄLTH
President
073-91 04~636

BRITT-MARI BRYNIELSSON
Vice president
070-539 10 70

THERESE VIDING JARAMILLO
Second vice president
070-345 66 74

Alliansregeringen gör historisk insats för jämställdheten

Pressmeddelande

2013-09-03

Maria Arnholm och Maria Larsson meddelar idag att de dubblerar de statliga stöden till organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Detta är en historisk insats som kommer att få återverkningar på hela samhället, säger Maria Fälth, förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

– Regeringen gör ett kraftigt ställningstagande mot mäns våld mot kvinnor och erkänner kvinnojourernas betydelse för den svenska välfärden. Mäns våld mot kvinnor är livsfarligt och flera kvinnor mördas årligen. Regeringen visar nu vems sida man står på.

– Vi gläds åt att Terrafem och ROKS får ökat anslag och vill även framhålla vikten av att kvinnojourer med inriktning på våld och missbruk för förstärkt stöd. I somras visade Socialstyrelsen att endast 53 procent av Sveriges kommuner kunde erbjuda våldsutsatta och missbrukande kvinnor skyddat boende.

– Missbrukande eller beroende kvinnor bär en multiproblematik och behöver ett mångfacetterat stöd. I många fall har målgruppen ingenstans att vända sig, då de flesta skyddade boenden och kvinnojourer inte tar emot dessa kvinnor då det krävs särskild säkerhet och bemanning.

– Det dubblerade stödet förstärker inte bara arbetet mot mäns våld mot kvinnor, det höjer värdet på jämställdhetsarbetet överlag. Insatsen stärker kvinnors position på alla plan i samhället, till exempel när det gäller lönevärdering, säger Maria Fälth.

För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är mäns våld mot kvinnor en huvudfråga sedan lång tid tillbaka. Förbundet har givit ut ett flertal rapporter med olika vinklar i ämnet, bland annat om mäns våld, hedersvåld och människohandel. På Kristdemokraternas riksting lanserar Kvinnoförbundet sin senaste rapport om kvinnors missbruk och beroende.

Kontaktpersoner:

MARIA FÄLTH

förbundsordförande

076-527 25 62

THERESE VIDING JARAMILLO

2:a vice ordförande

070-345 66 74

SvD Opinion: Skyddade boenden för utländska kvinnor måste få finnas kvar

Varje år misshandlas cirka 28400 kvinnor av en närstående man. Hundratals flyr sina hem och söker skyddat boende. I snitt mister 17 kvinnor varje år livet genom våld från män som de har eller haft en relation med. Det är ohyggliga siffror. Helt oacceptabla för ett land med självaktning, som vill se sig som civiliserat. Att frågan är viktig har också mycket starkt verbalt stöd över hela partispektrat, från Vänsterpartiet till Moderaterna. Men hur ser det ut i verkligheten? När de vackra orden från kommuner och regering ska omvandlas till handling. Läs hela debattartikeln i SvD Opinion här.

1 3 4 5 6 7 15

tai iwin