Archive of ‘Uttalanden’ category

En halv miljon kan inte ha fel

Feministiskt initiativ är en av EP-valets överraskningar. De har lyckats attrahera väljare som tycker att det går för långsamt med jämställdheten och det är vi de första att hålla med om.

Nu väntar riksdagsvalet i september och självklart vill Gudrun Schyman vara en av ledamöterna i vårt parlament.

Deras politik är ett tydligt vänsteralternativ. Mer makt till politiker och mindre valfrihet för väljarna.

Att avskaffa rot-och ruttjänster är ett av deras politiska förslag.  Det förvånar oss inte.

Idag använder en halv miljon människor dessa tjänster. Allt från snöskottning till läxhjälp. I Norrbotten har antal rut-tjänster ökat med 24 procent, i Jämtland med 20 procent och i Halland med 22 procent.I lilla Dorotea kommun har det ökat till 20 personer som använder rut-tjänster mot bara 8 mellan 2011 och 2012. Mest köps städning. Men även läxhjälp är populärt. Nu klassas även läxhjälp till gymnasister som hushållsnära tjänst.

Det är många som har svårt att få livspusslet att gå ihop. Vi anser att kvinnor och män själva ska få bestämma hur det vill ordna med ett annars obetalt arbete. Jämställdhet för oss är att män och kvinnor ska ha lika makt att bestämma över sina liv.

En röst på Alliansen i höst blir en röst för valfrihet och vardagsmakt. Mot detta står en splittrad opposition. Feministiskt initiativ kommer med Gudrun Schyman i spetsen att avveckla läxhjälp, hjälp med städning och snöskottning.

Vi vill hellre arbeta för att kvinnor får mer makt och valfrihet och inte mindre. En halv miljon människor kan inte ha fel.

Vi behöver en regering som vill öka vardagsmakten, inte minska den. Som ser till att äldre själva får bestämma, att föräldrar kan få hjälp med läxläsning till sina barn och att det oavlönade arbetet kan skapa arbetstillfällen för kvinnor och män.


För ytterligare information:

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande
073-600 57 84
marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

Madeleine Blom
1:e Vice Förbundsordförande
076-890 93 63
madeleine.blom@kristdemokraterna.se

Maria Nilsson
2:e Vice Förbundsordförande
070-494 88 73
maria.nilsson@kristdemokraterna.se 

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
08-723 25 60
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet accepterar inte en ojämställd arbetsmiljö.

Uttalande från Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Arbetsmiljön för både chefer och medarbetare inom hemtjänsten är sämre jämfört med den inom teknisk förvaltning, visar en färsk rapport från Arbetsmiljöverket som gjorts på uppdrag av regeringen i 59 kommuner runtom i landet. I rapporten jämförs den kvinnodominerande hemtjänsten och den mansdominerade tekniska förvaltningen. Resultaten förskräcker. Skillnaderna handlar om tidspress, resurser och antalet medarbetare per chef.

-Skillnaden i arbetsmiljön är helt oacceptabel. Vi kan inte acceptera så stora olikheter hos samma arbetsgivare som rapporten visar när de jämfört den kvinnodominerade hemtjänsten med den mansdominerade tekniska förvaltningen, säger Marie- Louise Forslund Mustaniemi som är ordförande i Kristdemokraternas Kvinnoförbund (KDK).

Cheferna inom hemtjänsten har fler medarbetare att ansvara för än cheferna inom den tekniska förvaltningen. Detta är särskilt problematiskt då arbetsmiljöverkets undersökning visar att hemtjänstens arbetssituation är mer pressad än den inom tekniska förvaltningar.

Hälften av medarbetar ser arbetskraven och arbetsbelastningen som ett arbetsmiljöproblem jämfört med knappt var tredje medarbetare inom teknisk förvaltning. Dessutom visar jämförelsen att resurserna är mindre inom hemtjänsten.

– Slutsatsen att kvinnors arbete värderas lägre än männens är inte godtagbart. Fler än varannan medarbetare i undersökningen upplevde sömnproblem, hjärtklappning och nedstämdhet. Vi behöver se över detta och ta fram förslag på hur kvinnornas arbetsmiljö inom t.ex hemtjänsten kan förbättras, skriver Marie-Louise Forslund Mustaniemi.

En arbetsmiljö som bidrar till att kvinnor har högre ohälsa än män och riskerar att lämna arbetslivet i förtid är någonting vi inte har råd med i Sverige, hävdar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i sitt uttalande.

– Vi kommer därför också titta på vad som krävs för att även kvinnor ska orka arbeta fram till pensionen, avslutar Marie-Louise Forslund uttalandet.

 

För ytterligare information

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
förbundsordförande
073-600 57 84
marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

Ewa-Marie Ås
politisk sekreterare
08-723 25 60
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se

Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill verka för ett bättre Europa för kvinnor att leva i, arbeta i och känna sig trygg i.

Uttalande från Kristdemokratiska Kvinnoförbundets årskonferens i Växjö
2014-04-27

Ett jämställt Europa är ett bättre Europa. Vi i det kristdemokratiska Kvinnoförbundet (KDK) vill därför verka för ett bättre Europa för kvinnor att leva i, arbeta i och känna sig trygg i.

– Vi vill ha en politik i Bryssel som leder till att kvinnor vågar starta företag och bli entreprenörer. Stöd till kvinnors nätverkande, fortbildning och uppstart av företag är därför viktigt att lyfta upp i Europasamarbetet. Fler kvinnor som förebilder och entreprenörer synliggör också kvinnors kompetens vilket öppnar upp för fler kvinnor att ta plats i olika företagsstyrelser, menar årskonferensen.

I detta uttalande lyfter KDK även upp vikten av ett Europa för kvinnor att känna sig trygg i. Ett Europa där exempelvis våld i nära relationer kriminaliseras.

– Vi kommer verka för att hedersrelaterat våld och våld i nära relationer upphör och att den kunskap som finns hos frivilligorganisationer om våld i nära relationer uppmärksammas. Exempelvis kommer vi driva en politik där barn som bevittnat våld i nära relationer får stöd, skriver KDK.

Ytterligare frågor KDK vill driva för att åstadkomma ett tryggt Europa är kriminalisering av sexköp och människohandel. Även ökat samarbete över gränserna mellan medlemsländernas polismyndigheter är nödvändigt.

– Denna typ av gränsöverskridande brottsbekämpning är ett bra exempel på varför EU behövs och varför vi ska vara med i gemenskapen. Korruption är också ett stort problem som måste bekämpas inom EU, likaså är olaglig hantering av pass en viktig fråga för ett tryggare Europa.

Slutligen anser årskonferensen att det är viktigt att uppmärksamma kvinnors situation vid fredsförhandlingar och återuppbyggnadsprocesser.

– Vi vill verka för att FN-resolution 1325, som syftar till att involvera kvinnor i fredsförhandlingar och återuppbyggnadsprocesser, efterlevs. Tveka därför inte att kryssa en kvinna i valet till Europaparlamentet, avslutar Kristdemokraternas Kvinnoförbund sitt uttalande från årskonferensen i Växjö.

För ytterligare information kontakta :

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande
073-600 57 84
marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

Madeleine Blom

1:e vice förbundsordförande
076-890 93 63
madeleine.blom@kristdemokraterna.se

Maria Nilsson
2:e vice förbundsordförande
070-494 88 73
maria.nilsson@kristdemokraterna.se 

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
08-723 25 60
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se

Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill att unga kvinnors situation uppmärksammas

Uttalande från Kristdemokratiska Kvinnoförbundets årskonferens i Växjö
2014-04-27

Kristdemokratiska kvinnoförbundet (KDK) uttalar sig, under sin årskonferens i Växjö den 25-27 april 2014, om att unga kvinnors situation behöver uppmärksammas inom områden som familj, fritid och hälsa.

Vi vill att unga kvinnors kunskaper och behov ska uppmärksammas så tidigt som möjligt skriver Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i ett uttalande.

– Idag är de många tjejer som i hemmet, skolan och föreningen är osynliga. Att inte bli sedd och känna sig undanskuffad är ofta en grogrund till svag självkänsla och problem senare i livet. Tjejers risk att bli osynliggjorda eller ignorerade behöver därför tas på allvar, hävdar KDK.  Ett sätt att synliggöra dem är att i föräldra- och lärarutbildningar tydligt ta upp hur flickors självkänsla kan stärkas. Det kan vara allt ifrån att ge stöd till att hantera utseendefixering, samhällets krav på effektivitet till att göra sin röst hörd i familjen.

KDK menar även att föreningslivet och frivilligorganisationer behöver uppmärksammas på behovet av att ge unga kvinnor möjlighet att ta plats och stärka sin självkänsla.

– Det kan handla om att se över hur jämn fördelning föreningen har mellan flick- och pojklag av de bättre träningstiderna eller att aktivt hitta sätt att ge ungdomarna en möjlighet att göra sig hörda och påverka. Förebilder är de klubbar och föreningar som uppmuntrar och väljer in unga kvinnor i sina styrelser och/eller satsar på mentorskap.

En ytterligare fråga som är viktig att arbeta med är unga kvinnors hälsa, anser KDK. För att kunna göra insatser som stärker unga kvinnors hälsa måste vi öka sammarbetet mellan de som kommer i kontakt med dessa tjejer.

– Stöd måste vara lättillgängligt. Vare sig det handlar om att behöva prata av sig om stress och krångel hemma eller om det handlar om psykisk ohälsa som lett till självskadebeteende så behöver vi ge våra unga kvinnor trygghet, stabilitet och kontinuitet. Då vi lever i en tid där så mycket av den sociala interaktionen sker på nätet är det även viktigt för vuxen världen att hitta verktygen för att upptäcka och få stopp på nätmobbing och virtuella övergrepp, hävdar KDK på sin årskonferens.

För ytterligare information kontakta :

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande
073-600 57 84
marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

Madeleine Blom
1:e vice förbundsordförande
076-890 93 63
madeleine.blom@kristdemokraterna.se

Maria Nilsson
2:e vice förbundsordförande
070-494 88 73
maria.nilsson@kristdemokraterna.se

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
08-723 25 60
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se

Årsmötesuttalande 2-3 mars 2013

Nu tar vi krafttag för en hållbar utveckling

Vi uttrycker stor oro för världens tillstånd. Trots framstående internationella överenskommelser konstaterar FN en alltmer ohållbar utveckling i Nord såväl som i Syd. Tiden rinner ut – vår värld behöver en omedelbar omställning. Vi har bestämt oss för att på allvar agera för en hållbar utveckling.

Kvinnors sociala och ekonomiska situation behöver stärkas på alla nivåer i världen. Klimatförändringen och världens alltmer försämrade miljötillstånd behöver stoppas och det med kraft av kvinnors ledarskap. De tre dimensioner som en hållbar utveckling förutsätter – den sociala, ekonomiska och miljömässiga – ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet på alla plan föder en hållbar utveckling.

Vi ersätter nödlösningar med långsiktig hållbarhet. Vi vägleds av ansvar och kristdemokratiskt förvaltarskap. Här presenterar vi vår agenda, med tre punkter, för en lokal såväl som en global hållbar utveckling:

1. Ett jämställt livspussel är grunden i ett socialt hållbart samhälle: Jämställdhet i hemmet främjar en hållbar utveckling på alla plan. När barn växer upp med närvarande föräldrar och jämställda förebilder främjas psykisk hälsa, inte minst hos unga kvinnor och de får ett skydd mot social utsatthet. Föräldrar som prioriterar sina barn väljer bort stress och tar hand om sin egen hälsa. En livsstil där icke-materiella värden vägleder skapar måttfulla konsumtionsmönster vilket leder till mindre belastning på klimat och miljö. Med en närvarande pappa uppstår hållbara könsroller vilket skapar jämställda värderingar vilket i sin tur banar väg för ett jämställt arbetsliv och jämställda löner.

2. Ett jämställt arbetsliv skapar ekonomisk hållbarhet: Jämställda värderingar främjar ett jämställt arbetsliv med nya hållbara arbetsnormer – vilket grundar för jämställda löner. Genom att stimulera kvinnors entreprenörskap skapar vi en starkare samhällelig ekonomi med en utökad och differentierad arbetsmarknad. Med ett jämställt avstamp balanseras ekonomiska intressen mer ansvarsfullt vilket inkluderar ett beaktande av natur och miljö.

3. Kvinnor på beslutsfattande nivåer främjar en miljömässigt hållbar utveckling. Kvinnors höga miljömässiga kompetens bekräftas i oräkneliga undersökningar och uttrycks genom mindre ekologiska fotavtryck samt hög grad av miljövänliga handlingar. Denna genuina kompetens förvaltas allra bäst genom representation på beslutsfattande nivåer också i bolagsstyrelser samt när kvinnor är arkitekter och beslutsfattare av den miljöpolitiska agendan.

Deltagare på Kristdemokratiska Kvinnoförbundets årskonferens, 2-3 mars, år 2013

FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor

Idag uppmärksammar vi vägen till AVSKAFFANDET av mäns våld mot kvinnor, i Sverige och i världen.

Just denna dag, som pekar på ett av våra största samhällsproblem, väljer vi att placera kvinnors kraft och förmåga i centrum.

Det är kvinnors kraft och förmåga som givit upphov till kvinnojoursrörelsen, alla politiskakvinnoförbund och kvinnofredsrörelsen.

Det är tack vare kvinnorörelsens målmedvetna lobbying som vi idag har en unik lagstiftning som kriminaliserar sexköparen och inbegriper prostitution som en form av mäns våld mot kvinnor.

En stark och fokuserad kvinnojoursrörelse har ringat in och synliggjort hedersvåld, mäns våld mot äldre och funktionshindrade kvinnor och våld i nära relationer.

Det är tack vare gränsöverskridande systerskap, nätverkande och organisering som vi kvinnor byggt upp beredskap och lagar för att synliggöra kvinnors verklighet och därigenom utmana de maktstrukturer som ligger till grund för mäns våld mot kvinnor.
Genom att bygga jämställdhet på alla plan i samhället bekämpar vi mäns våld. Lika lön för lika arbete, jämställda familjer och jämställda bolagsstyrelser – alla dimensioner hör ihop och bygger en hållbar utveckling.

På denna FN-dag vill vi uppmärksamma följande dokument:
• FN:s kvinnokonvention som antagits av 187 medlemsländer och är världens främsta skydd för kvinnors mänskliga rättigheter.

• FN:s resolution 1325 som säkerställer kvinnors deltagande på alla beslutsfattande nivåer avseende fredsbygge, konflikthantering och att bygga upp samhällen efter krig.

• Handlingsplanen från FN:s kvinnokonferens i Peking år 1995 som innehåller ett helt kapitel om hur vi avskaffar mäns våld mot kvinnor.
25 november, 2012

Maria Fälth,
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

tai iwin