Årsmötesuttalande 2-3 mars 2013

Nu tar vi krafttag för en hållbar utveckling

Vi uttrycker stor oro för världens tillstånd. Trots framstående internationella överenskommelser konstaterar FN en alltmer ohållbar utveckling i Nord såväl som i Syd. Tiden rinner ut – vår värld behöver en omedelbar omställning. Vi har bestämt oss för att på allvar agera för en hållbar utveckling.

Kvinnors sociala och ekonomiska situation behöver stärkas på alla nivåer i världen. Klimatförändringen och världens alltmer försämrade miljötillstånd behöver stoppas och det med kraft av kvinnors ledarskap. De tre dimensioner som en hållbar utveckling förutsätter – den sociala, ekonomiska och miljömässiga – ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet på alla plan föder en hållbar utveckling.

Vi ersätter nödlösningar med långsiktig hållbarhet. Vi vägleds av ansvar och kristdemokratiskt förvaltarskap. Här presenterar vi vår agenda, med tre punkter, för en lokal såväl som en global hållbar utveckling:

1. Ett jämställt livspussel är grunden i ett socialt hållbart samhälle: Jämställdhet i hemmet främjar en hållbar utveckling på alla plan. När barn växer upp med närvarande föräldrar och jämställda förebilder främjas psykisk hälsa, inte minst hos unga kvinnor och de får ett skydd mot social utsatthet. Föräldrar som prioriterar sina barn väljer bort stress och tar hand om sin egen hälsa. En livsstil där icke-materiella värden vägleder skapar måttfulla konsumtionsmönster vilket leder till mindre belastning på klimat och miljö. Med en närvarande pappa uppstår hållbara könsroller vilket skapar jämställda värderingar vilket i sin tur banar väg för ett jämställt arbetsliv och jämställda löner.

2. Ett jämställt arbetsliv skapar ekonomisk hållbarhet: Jämställda värderingar främjar ett jämställt arbetsliv med nya hållbara arbetsnormer – vilket grundar för jämställda löner. Genom att stimulera kvinnors entreprenörskap skapar vi en starkare samhällelig ekonomi med en utökad och differentierad arbetsmarknad. Med ett jämställt avstamp balanseras ekonomiska intressen mer ansvarsfullt vilket inkluderar ett beaktande av natur och miljö.

3. Kvinnor på beslutsfattande nivåer främjar en miljömässigt hållbar utveckling. Kvinnors höga miljömässiga kompetens bekräftas i oräkneliga undersökningar och uttrycks genom mindre ekologiska fotavtryck samt hög grad av miljövänliga handlingar. Denna genuina kompetens förvaltas allra bäst genom representation på beslutsfattande nivåer också i bolagsstyrelser samt när kvinnor är arkitekter och beslutsfattare av den miljöpolitiska agendan.

Deltagare på Kristdemokratiska Kvinnoförbundets årskonferens, 2-3 mars, år 2013

Comments are closed.

tai iwin