EU bör som arbetsgivare gå före i kampen mot barnsexhandeln

Sexuellt utnyttjande av barn är ett vedervärdigt fenomen av stor omfattning, både i vårt land och internationellt. Vi tycker att EU bör agera föredöme som arbetsgivare och aktivt arbeta för en nolltolerans mot barnsexhandel skriver Désirée Pethrus, Kristdemokratisk riksdagsledamot och kandidat till Europaparlamentet, tillsammans med Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande och Europaparlamentskandidat.

Enligt FN bedöms i dag barnsexhandeln vara den tredje mest lönsamma brottsindustrin, efter narkotika- och vapensmuggling. Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har medfört att övergreppen på senare tid tagit sig nya, och mer kommersiella uttryck. Via internet sprids bilder och filmer som dokumenterar övergrepp på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Europaparlamentet som stiftar lagar och arbetar nationsöverskridande bör därför på allvar ta tag i frågan om barnsexhandel.

I Europa köps och säljs barn för sexuell exploatering varje dag. Efterfrågan på internetsidor med övergreppsdokumentation är stor. Att på olika sätt verka för att stoppa dessa övergrepp måste naturligtvis även framöver prioriteras av polisen i dess nationsöverskridande arbete. EU kan som arbetsgivare spela en betydligt större roll på detta område, dels genom förebyggande arbete och tydliga riktlinjer för sina anställda, dels genom direkta insatser för att förhindra att anställda kan begå övergrepp från arbetsplatsen eller på tjänsteresor.

Vi föreslår att Europeiska Unionen antar strikta riktlinjer för sina anställda när det gäller internetanvändande och resor i tjänsten. Genom en resepolicy kan arbetsgivare exempelvis aktivt välja hotell och konferensanläggningar som är delaktiga i kampen mot barnsexhandel. Organisationen ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in children for sexual purposes) har utarbetat en policy som innebär att arbetsgivare bara samarbetar med reseföretag som är delaktiga i resekoalitionen mot barnsexhandel. En internetpolicy som tydligt markerar mot barnpornografi på företagets datorer och blockering av bilder på internet har samma signalvärde.

Utöver detta vill vi att EU aktivt spårar och polisanmäler förekomsten av övergreppsmaterial mot barn i sina datasystem. I dag finns olika programvaror som likt antivirusprogram söker av datorer efter lagrat material eller spår av känd övergreppsdokumentation. Varje gång någon tittar på ett foto eller en video föreställande ett övergrepp är det att betrakta som ett nytt övergrepp mot brottsoffret. Den insikten borde föranleda ett hårdare arbete mot konsumenter av övergreppsdokumentation. Europeiska Unionen kan som arbetsgivare agera som föredöme och aktivt verka för en nolltolerans mot barnsexhandel. För oss är det en viktig del av vuxenvärldens gemensamma ansvar mot våra barn.

När det gäller att skydda barn mot sexuell handel vill vi även att EU ska verka för att deras medlemsländer undersöker möjligheterna att anta barnkonventionen som nationell lag. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den slår fast att alla barn – oavsett bakgrund – har rätt att behandlas med respekt och får göra sin röst hörd.   Barnkonventionen skulle som nationell lag kunna utgöra ett skydd för barn mot sexuell exploatering och handel.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) och Europaparlamentskandidat Stockholm,

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Ordförande KDK och Europaparlamentskandidat (KD) Sörmland

För ytterligare information kontakta:
Désirée Pethrus
Riksdagsledamot Kristdemokraterna
Mobil: 070-394 15 33

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Mobil: 076-5272562

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Mobil: 076-5272560

 

Comments are closed.

tai iwin