april 2013 archive

Maria Fälths slutreplik på Mikael Bengtssons replik ”Glömde halva världen” i Norran

Publicerad i Norran:

Jag uppskattar att få debattera svensk mediebevakning av FN:s kvinnokommission med Norrans ledarskribent Mikael Bengtsson. Vi för en fri och öppen debatt där vi tycker olika. Finns det något bättre än demokrati och yttrandefrihet – svensk medias grundvalar? Tack än en gång för att Norran bidrar till att stärka demokratin ytterligare genom att uppmärksamma kvinnors mänskliga rättigheter. Och vad gäller erbjudandet så tackar jag ja.

Maria Fälth, Förbundsordförande

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet välkomnar ny plan mot människohandel med särskilt fokus på barn

Pressmeddelande 2013-04-16

Alliansregeringens kraftsamling för att bekämpa människohandel som har fler syften än sexuella ändamål, till exempel tvångsarbete och organhandel, är ett genombrott, säger förbundets presidium.

– Att på olika sätt utnyttja människor i nöd är avskyvärda brott. Vi välkomnar regeringens nya satsningar mot alla former av människohandel. Det är särskilt viktigt att barn som utsätts för dessa brott får stor uppmärksamhet.

– Asylsökande barn löper särskilt stor risk för att bli utnyttjade av människohandlare. 166 barn misstänks ha utsatts mellan år 2009-2011. Detta är oacceptabelt. Dessa barn ska skyddas i enlighet med barnkonventionen. Regeringens nysatsning levandegör denna kraftfulla internationella lagstiftning.

– Vi har länge förespråkat ett förstärkt samarbete med en bred uppslutning av myndigheter i enlighet med regeringens nya strategi. Nu skapas förutsättningar för att tidigt upptäcka och identifiera barn i riskzon för människohandel liksom för att på sikt utrota brottet.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har tidigare skrivit en fördjupningsstudie om människohandel för sexuella ändamål i Sverige som kom ut år 2007.

 

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Britt-Mari Brynielsson, Första vice ordförande, 070-539 10 70

Therese Viding Jaramillo, Andra vice ordförande, 070-345 66 74

 

Nya Kvinnokraft ute nu!

Läs om vår nya gröna jämställdhetspolitik i en hållbar förpackning. Exklusiva intervjuer med Nina Ekelund, nominerad till priset Hållbart Ledarskap och Linnea Sundblad från miljödepartementet. The Pollutor pays – och förorenaren är oftast en man. Kvinnors missbruk visar på socialt ohållbara mönster i samhället. Nu skapar vi en socialt och ekonomiskt hållbar jämställdhet i arbetslivet. Läs här

Begrav ”järnladyn” och befria kvinnor med makt

Pressmeddelande, 2013-04-10

– Margaret Thatcher var en av 1900-talets politiska giganter. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet beklagar hennes bortgång. Ingen kan ifrågasätta Margaret Thatchers politiska gärning, men med hennes sorti vill jag att vi begraver epitetet ”järnlady”, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Att benämna en kvinna med makt för ”järnlady” är att begränsa och stigmatisera. Järn är ett metalliskt grundämne som bland annat används till stål. Både järn och stål har egenskaper av kyla och hårdhet. Dessa egenskaper tillskrivs på ett tröttsamt sätt mäktiga kvinnor och begränsar deras handlingsutrymme av att vara människor fria att ha ett brett spektrum av egenskaper.

– Så kallade ”järnladys” är egentligen ovanligt fria, skickliga och storslagna ledare, kvinnliga egenskaper som alltför sällan blommat ut genom världshistorien. Det är kvinnor som utvecklat sina professionella talanger till fullo och som satsat hundra procent. År 2013 vill jag att vi slutar kalla stora kvinnliga ledare för ”hårda och kalla”. Det är ett epitet skapat av ett samhälle som begränsar, objektifierar och dömer, avslutar Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande

076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare

076-527 25 60

Hållbara städer: en lokal fråga i världsklass

Rörelsen från landsbygden in till städerna är global. Inom några årtionden beräknas 80 procent av världens nio miljarder invånare bo i städer. Urbaniseringen medför stora risker som att odlingsmark går förlorad och att ökad trafik leder till luftföroreningar.

asfwebblogoVi har intervjuat Ingrid Svenkvist, arkitekt och ordförande för Arkitekter utan gränser, om de stora utmaningarna för svenska städer när det gäller hållbarhet och jämställdhet. Arkitekter utan gränser är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling över hela världen:

Hur ser jämställdhetsperspektivet ut när hållbara städer ska utformas i Sverige?Frågan har skiftat från jämställdhet till rättviseaspekter för olika sociala grupper. Jämställdhetsfrågan är mer som en del av helheten, men belyses ej på samma sätt som innan. Man pratar mycket om social hållbarhet utan att alltid definiera vad det innebär, men däri ligger också trygghetsaspekter som ju tidigare varit en stor fråga för jämställdheten.

Vilka utmaningar gäller för att göra svenska städer hållbara? Många! När det gäller de ekologiska aspekterna måste vi hitta ersättning till fossila bränslen. Både för transport, uppvärmning, tillverkning och matproduktion. Matfrågan blir bara större och större. Det blir viktigare att ha en lokal basförsörjning nära staden. Städer blir mer segregerade, vissa grupper trängs ut ur centrum. Inte bara boende utan även näringsidkare, konsumenter. Hur kan vi motverka detta? Städer som växer har lättare att uppdatera system, men de krympande städerna har mindre möjlighet att investera i hållbarhet. Därför är det lättare att ställa om i en högkonjunktur än en lågkonjunktur. Lättare i en tillväxtregion än i en urfolkningsbygd.

Hur ser en hållbar stad ut för kvinnor? Jag vill inte ta ut en speciell grupp, hållbarhetskonceptet handlar om att hela samhället skall vara hållbart, alla alla grupper ska ha samma möjligheter. En hållbar stad är en stad där resurser används på ett ekonomiskt och rättvist sätt. Där alla som bor där har en möjlighet att påverka sin miljö.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har följande politiska åtgärdsförslag:

  • att kvinnors synpunkter tas tillvara vid byggnation och omstrukturering av bostadsområden
  • att kollektiva transportmedel utvecklas med flera målgrupper i åtanke
  • att skapa tydliga trygghetslösningar för kollektivtrafiken kvälls – och nattetid så fler kvinnor vågar åka
  • att forskning kring boende i högre utsträckning tar hänsyn till såväl män som kvinnor
  • att införa ett skattefritt bosparande på upp till ett halvt basbelopp per år fram till 30 års ålder

Snart är den här!

Nästa nummer av vår unika tidning Kvinnokraft på tema hållbar utveckling! Exklusiva intervjuer och senaste nytt från regeringskansliet. Snart finns den nedladdningsbar på vår hemsida!

Repliker: Förbundsordförande Maria Fälth versus Norrans ledarskribent Mikael Bengtsson

”Glömde halva världen” Vi fortsätter debatten om svensk mediebevakning av FN:s kvinnokommission med Norrans ledarskribent (2013-03-28), läs det sylvassa repliksskiftet nedan (klicka på bilden så blir den större och texten läsbar):

040bb1F1-3B9ACA00-1-NV-20130328-Del2-26 Norran

 

 

 

tai iwin