maj 2014 archive

Grattis på Mors dag!

Ge bort en RUT-tjänst i present till Mor på söndag!

Som det ser ut idag är det kvinnorna som utför det obetalda arbetet i hemmet till 75 %. Många arbetar deltid för att få livspusslet att gå ihop. Varför inte göra vardagen lite lättare?

För 212 kr i timmen kan det bli möjligt att få huset städat och fixat till helgen. En liten kostnad men till stor nytta. En minskad arbetsuppgift som kan göra det möjligt att få en alldeles egen tid för återhämtning eller vad som Mor själv önskar.

En RUT-present som skapar jobb för fler och gynnar småföretagare. Att köpa en tjänst istället för en pryl gynnar dessutom vår miljö.

Vi i Kvinnoförbundet vill underlätta för kvinnor och män i vardagen och värnar både RUT och ROT. Att få mer tid för familj och vänner och minska stressen i vardagen och minska det obetalda arbetet tycker vi är viktigt. Får S, V och FI bestämma riskerar dessa jobb försvinna efter valet i höst.

Därför uppmanar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet alla, värna både Mor och RUT på söndag, köp en RUT-tjänst!

För ytterligare information kontakta:

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande
tel. 076-527 25 62

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
tel. 076-527 25 60

 

Kryssa en kvinna!

Kristdemokratiska kvinnoförbundet uppmanar alla att rösta i Europaparlamentsvalet och kryssa då gärna en kvinna. Vårt andra namn Ebba Busch Thor vill t ex att landets grisbönder ska få betalt för knorren.

EU bör som arbetsgivare gå före i kampen mot barnsexhandeln

Sexuellt utnyttjande av barn är ett vedervärdigt fenomen av stor omfattning, både i vårt land och internationellt. Vi tycker att EU bör agera föredöme som arbetsgivare och aktivt arbeta för en nolltolerans mot barnsexhandel skriver Désirée Pethrus, Kristdemokratisk riksdagsledamot och kandidat till Europaparlamentet, tillsammans med Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande och Europaparlamentskandidat.

Enligt FN bedöms i dag barnsexhandeln vara den tredje mest lönsamma brottsindustrin, efter narkotika- och vapensmuggling. Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har medfört att övergreppen på senare tid tagit sig nya, och mer kommersiella uttryck. Via internet sprids bilder och filmer som dokumenterar övergrepp på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Europaparlamentet som stiftar lagar och arbetar nationsöverskridande bör därför på allvar ta tag i frågan om barnsexhandel.

I Europa köps och säljs barn för sexuell exploatering varje dag. Efterfrågan på internetsidor med övergreppsdokumentation är stor. Att på olika sätt verka för att stoppa dessa övergrepp måste naturligtvis även framöver prioriteras av polisen i dess nationsöverskridande arbete. EU kan som arbetsgivare spela en betydligt större roll på detta område, dels genom förebyggande arbete och tydliga riktlinjer för sina anställda, dels genom direkta insatser för att förhindra att anställda kan begå övergrepp från arbetsplatsen eller på tjänsteresor.

Vi föreslår att Europeiska Unionen antar strikta riktlinjer för sina anställda när det gäller internetanvändande och resor i tjänsten. Genom en resepolicy kan arbetsgivare exempelvis aktivt välja hotell och konferensanläggningar som är delaktiga i kampen mot barnsexhandel. Organisationen ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in children for sexual purposes) har utarbetat en policy som innebär att arbetsgivare bara samarbetar med reseföretag som är delaktiga i resekoalitionen mot barnsexhandel. En internetpolicy som tydligt markerar mot barnpornografi på företagets datorer och blockering av bilder på internet har samma signalvärde.

Utöver detta vill vi att EU aktivt spårar och polisanmäler förekomsten av övergreppsmaterial mot barn i sina datasystem. I dag finns olika programvaror som likt antivirusprogram söker av datorer efter lagrat material eller spår av känd övergreppsdokumentation. Varje gång någon tittar på ett foto eller en video föreställande ett övergrepp är det att betrakta som ett nytt övergrepp mot brottsoffret. Den insikten borde föranleda ett hårdare arbete mot konsumenter av övergreppsdokumentation. Europeiska Unionen kan som arbetsgivare agera som föredöme och aktivt verka för en nolltolerans mot barnsexhandel. För oss är det en viktig del av vuxenvärldens gemensamma ansvar mot våra barn.

När det gäller att skydda barn mot sexuell handel vill vi även att EU ska verka för att deras medlemsländer undersöker möjligheterna att anta barnkonventionen som nationell lag. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den slår fast att alla barn – oavsett bakgrund – har rätt att behandlas med respekt och får göra sin röst hörd.   Barnkonventionen skulle som nationell lag kunna utgöra ett skydd för barn mot sexuell exploatering och handel.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) och Europaparlamentskandidat Stockholm,

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Ordförande KDK och Europaparlamentskandidat (KD) Sörmland

För ytterligare information kontakta:
Désirée Pethrus
Riksdagsledamot Kristdemokraterna
Mobil: 070-394 15 33

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Mobil: 076-5272562

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Mobil: 076-5272560

 

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet accepterar inte en ojämställd arbetsmiljö.

Uttalande från Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Arbetsmiljön för både chefer och medarbetare inom hemtjänsten är sämre jämfört med den inom teknisk förvaltning, visar en färsk rapport från Arbetsmiljöverket som gjorts på uppdrag av regeringen i 59 kommuner runtom i landet. I rapporten jämförs den kvinnodominerande hemtjänsten och den mansdominerade tekniska förvaltningen. Resultaten förskräcker. Skillnaderna handlar om tidspress, resurser och antalet medarbetare per chef.

-Skillnaden i arbetsmiljön är helt oacceptabel. Vi kan inte acceptera så stora olikheter hos samma arbetsgivare som rapporten visar när de jämfört den kvinnodominerade hemtjänsten med den mansdominerade tekniska förvaltningen, säger Marie- Louise Forslund Mustaniemi som är ordförande i Kristdemokraternas Kvinnoförbund (KDK).

Cheferna inom hemtjänsten har fler medarbetare att ansvara för än cheferna inom den tekniska förvaltningen. Detta är särskilt problematiskt då arbetsmiljöverkets undersökning visar att hemtjänstens arbetssituation är mer pressad än den inom tekniska förvaltningar.

Hälften av medarbetar ser arbetskraven och arbetsbelastningen som ett arbetsmiljöproblem jämfört med knappt var tredje medarbetare inom teknisk förvaltning. Dessutom visar jämförelsen att resurserna är mindre inom hemtjänsten.

– Slutsatsen att kvinnors arbete värderas lägre än männens är inte godtagbart. Fler än varannan medarbetare i undersökningen upplevde sömnproblem, hjärtklappning och nedstämdhet. Vi behöver se över detta och ta fram förslag på hur kvinnornas arbetsmiljö inom t.ex hemtjänsten kan förbättras, skriver Marie-Louise Forslund Mustaniemi.

En arbetsmiljö som bidrar till att kvinnor har högre ohälsa än män och riskerar att lämna arbetslivet i förtid är någonting vi inte har råd med i Sverige, hävdar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i sitt uttalande.

– Vi kommer därför också titta på vad som krävs för att även kvinnor ska orka arbeta fram till pensionen, avslutar Marie-Louise Forslund uttalandet.

 

För ytterligare information

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
förbundsordförande
073-600 57 84
marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

Ewa-Marie Ås
politisk sekreterare
08-723 25 60
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se

tai iwin