Förebygg psykisk ohälsa och suicid bland unga

Den självrapporterade psykiska ohälsan bland unga ökar oroväckande både i Sverige och i Europa.´Andelen 15- åriga flickor och pojkar som uppgett att de känner sig ”nere” mer än en gång i veckan har ökat mellan 1985- 2014 från 15 % till ca 38% bland flickor och från 5% till ca 15% bland pojkar enligt Folkhälsomyndigheten. Andelen unga som konsumerar psykiatrisk vård har ökat stort i Stockholms län, åldern 18-24 år står för den största ökningen men man ser också tendenser att de som söker den öppna barn- och ungdomspsykiatrin även ökar i de lägre åldrarna (13-17 år). Depression och ångest är det som ökar mest och som kan leda till suicid- och suicidförsök. 2014 tog 24 ungdomar i åldern 15-24 år sitt liv i Stockholms län, 427 kända fall av suicidförsök är registrerade samma år. Det finns förmodligen ett stort mörkertal i dessa siffror. Det är oerhört tragiskt när en ung människa försöker begå självmord eller lyckas i sitt försök. Det skapar ett stort lidande både för den enskilde, hela familjen och i skolan. Vi behöver hitta metoder för att förebygga

I Stockholm genomförs YAM (Youth aware of mental health), ett hälsofrämjande preventivt skolprogram under 2016,2017 och 2018 bland 10 000 elever på 163 skolor, i syfte att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Metoden baseras på studier i 12 europeiska länder och i studien har Sverige haft ansvar för koordinationen av forskningsprojektet. Resultatet visar hittills att där YAM har används har det lett till en 50 % minskning av suicid och suicidförsök och en minskning av medelsvårt och svår depression med ca 30%. Programmet vänder sig till elever i årskurserna 7 och 8 i grundskolan och baseras på kognitiv och emotionell inlärning. Ungdomarna lär sig varandra och av ansvariga experter. Man har sex teman i utbildningen; kunskap om psykisk hälsa och riskbeteenden, hjälp till självhjälp, stress och kriser, depression och självmordstankar, att ha en vän med problem, vem kan jag kontakta. Det omfattar 5 timmar under 3 veckor.

I Storbritannien har de även infört ett arbetssätt som innebär att när en ung begått suicid tillsätts en ”haverikommission”. Socialtjänst, skola, polis, sjukvård och civilsamhället gör tillsammans en utredning om vad som hänt och vad som har brustit. Ett sådant arbetssätt borde vara önskvärt att prövas även i Sverige och utredas vilken lagstiftning som behöver ses över för att göra det möjligt. Varje ung människa som tar sitt liv är ett stort misslyckande och en stor sorg. Vi måste arbeta för en 0- vision av suicid och suicidförsök bland våra unga och minska den psykiska ohälsan.

Kvinnoförbundet vill verka för att information om programmet YAM sprids så att det införs i alla landsting/regioner i Sverige samt verka för att en nationell utredning tillsätts för att införa lokala ”haverikommissioner” när unga människor tar sitt liv.

Comments are closed.

tai iwin