FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor

Idag uppmärksammar vi vägen till AVSKAFFANDET av mäns våld mot kvinnor, i Sverige och i världen.

Just denna dag, som pekar på ett av våra största samhällsproblem, väljer vi att placera kvinnors kraft och förmåga i centrum.

Det är kvinnors kraft och förmåga som givit upphov till kvinnojoursrörelsen, alla politiskakvinnoförbund och kvinnofredsrörelsen.

Det är tack vare kvinnorörelsens målmedvetna lobbying som vi idag har en unik lagstiftning som kriminaliserar sexköparen och inbegriper prostitution som en form av mäns våld mot kvinnor.

En stark och fokuserad kvinnojoursrörelse har ringat in och synliggjort hedersvåld, mäns våld mot äldre och funktionshindrade kvinnor och våld i nära relationer.

Det är tack vare gränsöverskridande systerskap, nätverkande och organisering som vi kvinnor byggt upp beredskap och lagar för att synliggöra kvinnors verklighet och därigenom utmana de maktstrukturer som ligger till grund för mäns våld mot kvinnor.
Genom att bygga jämställdhet på alla plan i samhället bekämpar vi mäns våld. Lika lön för lika arbete, jämställda familjer och jämställda bolagsstyrelser – alla dimensioner hör ihop och bygger en hållbar utveckling.

På denna FN-dag vill vi uppmärksamma följande dokument:
• FN:s kvinnokonvention som antagits av 187 medlemsländer och är världens främsta skydd för kvinnors mänskliga rättigheter.

• FN:s resolution 1325 som säkerställer kvinnors deltagande på alla beslutsfattande nivåer avseende fredsbygge, konflikthantering och att bygga upp samhällen efter krig.

• Handlingsplanen från FN:s kvinnokonferens i Peking år 1995 som innehåller ett helt kapitel om hur vi avskaffar mäns våld mot kvinnor.
25 november, 2012

Maria Fälth,
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Comments are closed.

tai iwin