Politik

Här nedan finner du färsk politikutveckling, handlingsprogram och rapporter framtagna och antagna av Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

POLITIKUTVECKLING 
Nedan hittar du vår senaste politikutveckling.

8 punkter för ett jämställt arbetsliv 2013
I samarbete med Alliansens kvinnoförbund – Moderatkvinnorna, Centerkvinnorna och Liberala Kvinnor – har vi tagit fram åtta punkter som tar ett helhetsgrepp på samhället för att få till stånd ett jämställt arbetsliv.

KRISTDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUNDETS HANDLINGSPROGRAM

Handlingsprogram reviderat 2017
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för att förbättra kvinnors ställning i samhället och för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Förbundet arbetar också för att intressera, uppmuntra, stödja och skickliggöra kvinnor till insatser i politiskt arbete i nära samverkan med moderpartiet. Huvudbudskapet är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Den politiska ledningen ska vara jämställt representerad för att spegla medborgarnas önskemål, behov och livsvillkor.

RAPPORTER

Kvinnors vård och hälsa 2015
Den här rapporten är utgiven av Kristdemokratiska Kvinnoförbundet. Syftet med rapporten är att belysa och uppmärksamma kvinnors vård och hälsa. Vården ska ges på lika villkor men är vården jämställd? Får kvinnor lika vård och behandling i jämförelse med män? Hur ser forskningen ut generellt och i synnerhet när det gäller kvinnors specifika sjukdomar och besvär?

Kvinnor Missbruk & Beroende 2013
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ser att en modern behandling fokuserar på mänskliga resurser och förmågor istället för på utsatthet. Hållbar utveckling, väl inbyggd i samhällssystemet och som beaktar kvinnors och mäns särskilda behov utgör kraftfull prevention. Genom att uppmuntra tid för barnen och jämställdhet i hemmet bygger vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle, även för nästkommande generationer. Även forskning på äldre missbrukande kvinnor behöver uppmuntras.

Kvinnor, män, makt 2010
Varför finns det så få kvinnor på maktpositioner i samhällstoppen? Tre fjärdedelar av de så kallade toppjobben innehas i dag av män. Skillnaderna är dock stora mellan olika samhällsområden. I näringslivet finns det bara 5 procent kvinnliga toppchefer medan könsfördelningen på inflytelserika poster i politiken, i stort sett, är jämställd. Vad krävs egentligen för att nå en maktposition och vad är orsaken till skillnaden mellan riksdagens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur? Vad måste förändras om vi vill förverkliga målet om att kvinnor ska inneha lika mycket makt som män i samhället?

Kvinnor i migration och integration 2010
”Jag har en känsla av att de aldrig riktigt lyssnat och försökt förstå mina problem.” Sara, asylsökande i Sverige Den här rapporten handlar om livsavgörande processer. Den handlar om vad som händer när en kvinna kommer till Sverige. Den handlar om de tusentals kvinnor som befinner sig i migration och integration just nu. De som flyr från våld och förtryck och de som diskrimineras på grund av sin härkomst.

Livspusslet 2009
Att livspussla handlar om att kunna kombinera föräldraskap och arbete utifrån ett begränsat tidsutrymme. För att begränsa rapportens omfång har vi valt att fokusera på småbarnsföräldrars livspussel, dvs. de som har barn under skolåldern. Begreppet jämställdhet används i denna rapport i enlighet med den åsiktsinriktning som regeringen har i sitt jämställdhetspolitiska arbete. Det övergripande målet för det arbetet är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Miljö 2008
Miljön är en av de mest grundläggande förutsättningarna för mänsklighetens framtid. Behovet av nytänkande och effektiva åtgärder är stort och aldrig förr har så många engagerat sig i kampen för en bättre miljö. Även om världens företag och industrier står för en stor del av miljöbelastningen visar forskningen att även enskilda människors val, handlingar, inköp och levnadssätt i stor grad påverkar miljön. Nya studier visar att kvinnor generellt lämnar mindre ekologiska fotavtryck än män, något som kvinnoförbundet gärna vill uppmärksamma i den här rapporten.

Människohandel 2007
Människohandel för sexuella ändamål betecknas idag som ett av de mest avskyvärda brotten mot mänskliga rättigheter. Med falska förhoppningar lockas miljontals kvinnor in en slavliknande tillvaro präglad av hot, våld, påtvingad prostitution, fysisk, psykisk och social misär. Människohandel för sexuella ändamål anses idag utgöra den mest lukrativa brottsverksamheten efter handeln med vapen och narkotika, men till skillnad från dessa kan kvinnor säljas om och om igen, till allt högre priser. Brottets transnationella karaktär har gjort att människohandel för sexuella ändamål idag är ett växande problem runtom i världen.

Unga tjejer ohälsa 2006
Ohälsan bland unga tjejer har under de senaste åren ökat kraftigt (2006). För att motverka ohälsan bland unga tjejer måste vuxenvärlden vilket inkluderar föräldrar, skolpersonal, media- och reklambranschen, kommun och landsting och vi politiker, se helheten och agera för att unga tjejer som av olika anledning mår dåligt, får den hjälp och stöd de behöver.

Hedersrelaterat våld 2006
Hedersrelaterat våld är en utbredd form av våld mot kvinnor som främst förekommer i patriarkala samhällen där familjen och släkten utgör den primära samhällsenheten och där sammanhållningen inom släkten är en förutsättning för gruppens inflytande gentemot andra grupper. Hederskulturens kvinnosyn utgår från att kvinnan är underordnad mannen. Hedersrelaterat våld är ett uttryck för det våld mot kvinnor som männen anser sig har rätt att genomföra för att upprätthålla männens och släktens heder. Samtidigt stödjer kvinnor ofta männens handlande eftersom släktens heder står högre än den enskildes heder. FN uppskattar antalet hedersmord som årligen begås till cirka 5 000.

Äldre kvinnor 2005
Äldre är en resurs i samhället vars kunskaper och erfarenheter måste tillvaratas. Idag har vi 600 000 ensamstående personer över 65 år i Sverige, varav fler än 400 000 är kvinnor. Svenska kvinnor lever i genomsnitt i 82,7 år, en siffra somkan jämföras med männens medelålder som är 78,4 år. Kvinnors genomsnittliga pensionsålder är cirka 58 år, det finns alltså en period på cirka 25 år efter pensionen som skall präglas av värdighet, respekt för den äldre samt meningsfull sysselsättning. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet presenterar i denna rapport ett antal olika politikområden med det gemensamt att de alla handlar om den äldre kvinnans livssituation. Vi vill genom denna rapport medverka till en ökad debatt om äldre kvinnors situation i Sverige.

Kvinnliga entreprenörer  2004
Att stimulera företagandet blir allt viktigare för att trygga jobben och välfärden. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som männen skulle Sverige ha betydligt fler företag. Sverige har följaktligen inte råd att bromsa män och kvinnors företagssamhet med höga trösklar in på företagsmarknaden. Istället behöver vi ge utrymme för människors kreativitet och förbättra villkoren framförallt för småföretagare så att fler lockas att driva egen verksamhet. Ökat kvinnligt företagande är en fråga om effektivt resursanvändande. Ökat kvinnligt företagande är också viktigt för jämställdhetsarbetet i stort. Med fler kvinnliga företagare ökar rekryteringsbasen till bolagsstyrelser som idag har en mycket låg andel kvinnor. Med få kvinnliga chefer och få kvinnor i bolagsstyrelser går Sverige miste om kvinnors kompetens och jämställdhetsarbetet tar längre tid.

Kvinnor i krig och konflikt 2004
Syftet med denna rapport är att uppmärksamma kvinnors situation och utsatthet i krig och konflikter. Skriften tar bland annat upp ämnen som kvinnors fattigdom, våld mot kvinnor som tenderar att öka i konfliktområden, de specifika upplevelser och behov som kvinnor på flykt har samt vikten av att integrera kvinnor och ett jämställdhetsperspektiv i fredsförhandlingar och utformningen av ett fredligt samhälle.

Våld mot Kvinnor  2003
Syftet med rapporten är att uppmärksamma frågan om våld mot kvinnor och att förse den Kristdemokratiska rörelsen med ett faktamaterial som kan användas i det politiska agerandet. Skriften tar upp ämnen som våld mot kvinnor, kvinnohandel och prostitution, våld mot äldre kvinnor och våld mot kvinnor med funktionshinder. Den handlar också om de barn som lever i familjer där misshandel förekommer, om hedersmord och om mannen som misshandlar sin kvinna.

tai iwin